هاست اشتراکی سی پنل ایران

IRcPanel-D

 • ۱ گیگابایت فضا

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • هارد دیسک SATA

 • دیتابیس نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

 • ادان دامین انتخابی با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

  IRcPanel-C

 • ۲ گیگابایت فضا

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • هارد دیسک SATA

 • دیتابیس نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

 • ادان دامین انتخابی با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

  IRcPanel-B

 • ۵ گیگابایت فضا

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • هارد دیسک SATA

 • دیتابیس نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

 • ادان دامین انتخابی با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

  IRcPanel-A

 • ۱۰ گیگابایت فضا

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • هارد دیسک SATA

 • دیتابیس نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

 • ادان دامین انتخابی با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران

  IRcPanel-APlus

 • ۲۰ گیگابایت فضا

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • هارد دیسک SATA

 • دیتابیس نامحدود

 • پارک دامنه نامحدود

 • کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

 • ادان دامین انتخابی با هزینه

 • دیتاسنتر صفر و یک تهران