نمایندگی سی پنل ایران

IRRCP-D

 • ۵ گیگابایت فضای نمایندگی

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • نامحدود اکانت

 • با قابلیت دسترسی ترمینال

 • کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

  IRRCP-C

 • ۸ گیگابایت فضای نمایندگی

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • نامحدود اکانت

 • با قابلیت دسترسی ترمینال

 • کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

  IRRCP-B

 • ۱۲ گیگابایت فضای نمایندگی

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • نامحدود اکانت

 • با قابلیت دسترسی ترمینال

 • کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

  IRRCP-A

 • ۲۴ گیگابایت فضای نمایندگی

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • نامحدود اکانت

 • با قابلیت دسترسی ترمینال

 • کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی

  IRRCP-APlus

 • ۳۶ گیگابایت فضای نمایندگی

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • نامحدود اکانت

 • با قابلیت دسترسی ترمینال

 • کلودلینوکس با نسخه پی اچ پی انتخابی