خدمات نصب و کانفیگ BigBlueButton

نصب و کانفیگ BigBlueButton

  • نصب و کانفیگ BigBlueButton در صورتی که سرور از ما تهیه نشده باشد.

  • هزینه یک بار برای نصب و کانفیگ دریافت می شود.